Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 10 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Triết lý phát triển con người của Hồ Chí Minh và việc vận dụng ở Việt Nam hiện nay

DOÃN THỊ CHÍN, NGUYỄN TÙNG LÂM

Tóm tắt


Triết lý phát triển con người là nội dung cơ bản và xuyên suốt nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây cũng là một trong những lĩnh vực phong phú và sâu xa nhất, có chiều sâu và có giá trị bền vững nhất của di sản Hồ Chí Minh. Sự nghiệp phát triển đất nước đang đòi hỏi phải nghiên cứu, khai thác triết lý phát triển con người của Hồ Chí Minh để thực hiện chiến lược phát triển con người trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam hiện nay.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238