S. 12 (2013)

Mục lục

CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU

Liên kết trong chính sách nhập cư của liên minh Châu Âu và một số gợi mở cho ASEAN Tóm tắt PDF
NGUYỄN AN HÀ 22

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

Mô hình quản trị địa phương của một số quốc gia Châu Âu Tóm tắt PDF
ĐÀO BẢO NGỌC 34
Điều chỉnh chính sách thương mại của EU sau khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu - Những tác động tới hàng xuất khẩu của Việt Nam vào EU Tóm tắt PDF
HOA HỮU CƯỜNG 45

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

Một vài nét về những giá trị bản sắc văn hóa Châu Âu Tóm tắt PDF
VŨ THANH HÀ 56

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

Hợp tác Nga - Trung về khoa học và công nghệ trong giai đoạn hiện nay và bài học cho Việt Nam Tóm tắt PDF
ĐỖ HƯƠNG LAN, NGUYỄN MINH HẢI 67
Một vài ứng dụng công nghệ thông tin trong giao thông tại các nước Châu Âu và kinh nghiệm cho Việt Nam Tóm tắt PDF
NGUYỄN HÀ THANH 74


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581